A tagi támogatásról

2013. szeptember 19. csütörtök, 16:43
Értékelés: (0 értékelés)

Megkezdtük a tagjaink részére a tagi támogatásról szóló kiértesítések kézbesítését, részben személyesen, részben postai úton. Kérjük, hogy amennyiben a tavalyi évben befizetett ÁFA összegét még nem kapta vissza a vizitársulattól, a 2013. évi támogatás összegét csökkentse a tavaly befizetett ÁFA összegével és csak a maradékot fizesse be a vizitársulat számlájára. Köszönjük, hogy támogatja a Dunaújvárosi Vízi Társulat munkáját.

Alább olvashatja a kiértesítések mellékletét képező tájékoztató levelünket:

Tisztelt Földtulajdonos/földhasználó!

A vizitársulatok a 2009. CXLIV. törvény (Vt. Tv) 41. § (1) bekezdése szerint meghatározott pénzügyi forrásból végzik közcélú tevékenységüket. A vizitársulat tevékenységét folyamatosan nyomon követheti a www.dunaujvarosivt.tir.hu honlapon.

A Vt. Tv 5. §-a szerint a társulat tagjai a működési területen ingatlantulajdonnal rendelkező vagy az ingatlant a tulajdonos által feljogosítva használó valamennyi természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéb szervezetek. A települési önkormányzatok a település teljes belterületével tagjai a társulatnak.

A Vt. Tv 6 §. (3) bekezdése szerint „amennyiben a tagnak a tagsági jogviszony alapjául szolgáló ingatlan tulajdoni vagy használati jogosultsága megszűnik vagy megváltozik, azt köteles a társulat intézőbizottságának írásban bejelenteni.” A bejelentéshez csatolni kell a változást igazoló dokumentumokat.

A 2012. december 28-án hatályba lépő 2012. évi CCXIII. törvény által módosított Vt. Tv szerint 2013. évben a tagok részéről önkéntes támogatás befizetésére van lehetőség a vizitársulatok részére. Felvetődött a kérdés: mi történjen a decemberi törvényváltozás előtt a Küldöttgyűlés által 2013. évre meghatározott egyéb támogatással? A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Közjogi Jogalkotásért Felelős Helyettes Államtitkárának válasza alapján „a korábbi küldöttgyűlési határozatok érvényességét és hatályát önmagában a jogszabályi környezet változása nem érinti, így azok mindaddig kiváltják a hozzájuk fűződőd joghatásokat, amíg a közgyűlés vagy küldöttgyűlés - szintén határozati formában meghozott döntésével - meg nem változtatja."(1] A Dunaújvárosi Vízi Társulat Küldöttgyűlése 2012. október 05-én az alábbi határozatot hozta a 2013. évi egyéb támogatásról:

13/2012. (10.05.) sz. Küldöttgyűlési Határozat

A Küldöttgyűlés 17 igen szavazattal (képviselt terület nagysága: 57 305 ha, képviselt terület aránya: 53,08 %) és 1 tartózkodással (képviselt terület nagysága: 3002 ha, képviselt terület aránya: 2,78 %) „egyéb támogatás” jogcímen fizetésre kötelezi tagjait. Az egyéb támogatás mértéke 2013. évre a 2012. évivel megegyező összegű, 1000,- Ft/ha + Áfa alap önkormányzati és tagi hozzájárulás, erdő, gyep és legelő művelési ágakra 400,- Ft/ha + Áfa differenciált önkormányzati és tagi hozzájárulás. A kivetés érvényesítésének alsó határa: 10 ha/kivetés.

A NAV 2013.01.10-i állásfoglalása szerint a vizitársulat által végzett közcélú tevékenység nem keletkeztet ÁFA fizetési kötelezettséget.

A határozatot a Dunaújvárosi Vízi Társulat Intéző Bizottsága és Felügyelő Bizottsága megerősítette. A kiértesítéseket, illetve a mellékelt számlát a fenti határozat és a nyilvántartásunkban található adatok alapján készítettük el.

Jogorvoslati lehetőség: Vt. tv. 6. § (1) e)

A társulat szervei által a tagsági jogviszonyával kapcsolatban hozott - jogszabályba vagy alapszabályba ütköző - határozat felülvizsgálatát bíróságtól kérheti. A jogsértő határozat felülvizsgálatára irányuló keresetet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani. A kereset indításra megállapított határidő elmulasztása jogvesztő.

Felhívjuk Tagjaink figyelmét arra, hogy adatbázisunkban nyilvántartott tagi adataikat mindaddig változatlan tartalommal őrizzük és használjuk fel, amíg a változást a tag a Vt. Tv 6. §. (3) bekezdésében előírt tartalommal a vizitársulat Intéző Bizottságának írásban be nem jelenti.

Kérjük, hogy a 2013. évi kiértesítéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseivel, javaslataival az alábbi munkatársainkat szíveskedjenek megkeresni:

tulajdonosváltozással, ill. befizetéssel kapcsolatban: Fekete Anikó 06 25/283-133

műszaki probléma, vagy konkrét fenntartási igény meghatározása esetén: Megulesz Gabriella 06 25/283-133 vagy 06 20/9220-722

 

Dunaújváros, 2013.09.19.                                                                                               Szabó Tamás

                                                                                                                                             Intéző Bizottság elnöke

 [1] KIM levele a www.dunaujvarosivt.tir.hu honlapon az „egyéb dokumentumok” alatt olvasható

Módosítás: 2013. szeptember 19. csütörtök, 16:48